Brim

Med projektförsäkring kan beställaren kontrollera och besluta försäkringsomfattning samt upphandling med de medförsäkrade parterna i projektet. Utökningar och tillägg till försäkringen blir då lättare att upphandla hos en försäkringsgivare.

Sänk kostnaderna med en projektförsäkring
Om entreprenörens/leverantörens anbud innehåller försäkring, framgår det inte i anbudet hur stor del av anbudet som är försäkringskostnader (försäkringspremier och administrationskostnader). Med en projektförsäkring kan försäkringskostnaderna för projektet väsentligt reduceras, vilket normalt även innebär bättre villkor till dessa lägre kostnader.

För de olika aktörerna varierar dessutom kunskapen om vilka villkor som gäller för att rätt försäkringsskydd ska vara tecknat enligt de AF-delar som gäller. Genom en projektförsäkring får beställaren en skräddarsydd lösning till en konkurrensutsatt premie.

Skadereglering
En försäkringsgivare får ansvar för skadereglering vilket normalt innebär effektivare reglering. Risken för ansvarsdispyter mellan aktörerna minimeras. Projektförsäkringens konstruktion innebär att man inte behöver utreda vilken av aktörerna som brustit, utan endast utreda om skadan omfattas av villkoren. Beställaren får därigenom en betydligt snabbare skadereglering till förmån för projektet och även för relationen med övriga berörda.

Försäkrad under hela projektet
Försäkringen gäller hela projekttiden (entreprenad-, och ansvars-/garantitid) oberoende av de enskilda aktörernas kontraktstider. Försäkringen gäller även vid delavlämnanden samt fungerar som ett gemensamt skydd vid bygg- och montageåtaganden. Beställaren kan normalt få försäkringsskydd för intäktsbortfall på grund av försening och annan ekonomisk skada i projektet. Entreprenören/leverantören kan endast i mycket begränsad omfattning köpa sådant skydd. Med projektförsäkring undviker man dessutom dubbelförsäkring vilket minskar totalkostnaderna för projektet.

Tillbaka till Försäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se