Brim

Försäkring som säkerhet

Försäkring som säkerhet ger beställaren ett bättre skydd än traditionella bankgarantier. Detta innebär bland annat att försäkringen omgående kan tas i anspråk vid väsentligt kontraktsbrott oberoende av entreprenörens ekonomiska ställning. Genom effektiv administration och skadehantering är handläggningstiden kortare och kostnaden lägre än för traditionella bankgarantier. Säkerheten kan växlas mot redan utställda bankgarantier och tecknas för nya entreprenadkontrakt.

Under entreprenadtid 
Säkerheten är avsedd att garantera entreprenadens kontraktsenliga fullgörande och ersätter beställarens merkostnader för färdigställande av entreprenaden. Säkerheten utgörs av det mellan parterna överenskomna garantibeloppet. Om entreprenören inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet kan beställaren rikta anspråk mot försäkringsbolaget.

Under garantitiden 
Säkerheten gäller för fel och skador till följd av fel när entreprenören inte infriar sitt åtagande och följer det mellan parterna överenskomna garantibeloppet. Säkerheten gäller from dagen för godkänd slutbesiktning/övertagandedatum intill dess fel som framträtt under garantitiden blivit avhjälpta och godkända. Säkerheten följer avtalad garantitid, dock max 5 år.

Solvensprövning 
För att få tillgång av försäkring som säkerhet krävs ett godkännande i en solvensprövning som ombesörjs av Brim. Solvensprövningen sker löpande, normalt årsvis.

Kontrakt 
Säkerheterna kan tecknas enligt de vanligaste förkommande leveransbestämmelserna på marknaden såsom AB och ABT.

Försäkringsgivare – HDI Global Specialty SE
Försäkringsgivarens rating är av avgörande betydelse för värdet av försäkringen. HDI Global Specialty SE har kreditbetyget A+ hos Standard & Poor’s. Läs mer under Aktuellt

Kontakta teamet på Fullgörandeförsäkring via e-post: fullgorande@brim.se

Tillbaka till Försäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Länkar
Blanketter