Brim

Fullgörandeförsäkring – en försäkring som säkerhet

Försäkring som säkerhet ger beställaren ett bättre skydd än traditionella bankgarantier. Försäkringen kan omgående tas i anspråk vid ett väsentligt kontraktsbrott oberoende av entreprenörens ekonomiska ställning. Genom Brims effektiva administration och skadehantering är handläggningstiden kortare och kostnaden lägre än för traditionella bankgarantier. Säkerheten kan växlas mot redan utställda bankgarantier och tecknas för nya entreprenadkontrakt.

Offertförfrågan: För offert klicka här

Under entreprenadtid

Försäkring under entreprenadtiden garanterar entreprenadens kontraktsenliga fullgörande och ersätter beställarens merkostnader för färdigställande av entreprenaden. Säkerheten utgörs av det garantibelopp som parterna har kommit överens om. Om entreprenören inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet kan beställaren rikta anspråk mot försäkringsbolaget.

Under garantitiden

Säkerheten gäller för fel och skador när entreprenören inte infriar sina åtaganden och skyddar mot extrakostnader som kan uppkomma. Försäkring under garantitiden följer det överenskomna garantibeloppet. Säkerheten gäller från godkänd slutbesiktning till dess att felen blivit avhjälpta och godkända och följer avtalad garantitid, dock max fem år.

Solvensprövning och kontrakt

För att få tillgång till försäkring som säkerhet krävs en godkänd solvensprövning från Brim. Solvensprövningen sker löpande, normalt årsvis. Säkerheterna tecknas enligt de vanligast förekommande leveransbestämmelserna på marknaden (AB och ABT).

Försäkringsgivare – HDI Global Specialty SE

Försäkringsgivarens rating har en avgörande betydelse för värdet av försäkringen. HDI Global Specialty SE har kreditbetyget A+ hos Standard & Poor’s. Läs gärna mer under fliken Aktuellt.

Kontakta teamet på Fullgörandeförsäkring via e-post: fullgorande@brim.se

Tillbaka till Försäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: fullgorande@brim.se

Länkar
Blanketter