Brim

Nyproduktion

Brim har en hög kompetens och lång erfarenhet vad gäller försäkringar i samband med nyproduktion. För att hantera och ge skydd mot de risker som följer med komplexa byggprojekt måste hela nyproduktionen omfattas av rätt försäkringar. Bristande försäkring eller att inte teckna försäkring alls kan medföra höga extrakostnader.

Brim har utvecklat och uppdaterat försäkringsvillkor i takt med att lagar och branschavtal förändrats. Hos Brim kan samtliga försäkringar och garantier som berör nyproduktion tecknas och resultatet är en snabb samordning och tillförlitlig kostnadsöverblick.

Nyproduktion erbjuder försäkringsprogram inom följande:

Nyproduktion omfattar även Projektförsäkring. Läs mer om utbudet nedan. Vänligen kontakta ansvarig mäklare för mer information.


Tillbaka till Byggindustrin startsida

Genväg till Kontakt

Kontakter
Nyproduktion

Produkter Nyproduktion

Fullgörandeförsäkring

FÖRSÄKRING SOM SÄKERHET

Försäkring som säkerhet ger beställaren ett bättre skydd än traditionella bankgarantier. Detta innebär bland annat att försäkringen omgående kan tas i anspråk vid väsentligt kontraktsbrott oberoende av entreprenörens ekonomiska ställning. Genom effektiv administration och skadehantering är handläggningstiden kortare och kostnaden lägre än för traditionella bankgarantier. Säkerheten kan växlas mot redan utställda bankgarantier och tecknas för nya entreprenadkontrakt.

Under entreprenadtid Säkerheten är avsedd att garantera entreprenadens kontraktsenliga fullgörande och ersätter beställarens merkostnader för färdigställande av entreprenaden. Säkerheten utgörs av det mellan parterna överenskomna garantibeloppet. Om entreprenören inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet kan beställaren rikta anspråk mot försäkringsbolaget.

Under garantitiden Säkerheten gäller för fel och skador till följd av fel när entreprenören inte infriar sitt åtagande och följer det mellan parterna överenskomna garantibeloppet. Säkerheten gäller from dagen för godkänd slutbesiktning/övertagandedatum intill dess fel som framträtt under garantitiden blivit avhjälpta och godkända. Säkerheten följer avtalad garantitid, dock max 5 år.

Solvensprövning För att få tillgång av försäkring som säkerhet krävs ett godkännande i en solvensprövning som ombesörjs av Brim.. Solvensprövningen sker löpande, normalt årsvis.

Kontrakt Säkerheterna kan tecknas enligt de vanligaste förkommande leveransbestämmelserna på marknaden såsom AB och ABT.

Försäkringsgivare – AmTrust Europe Ltd

Försäkringsgivarens rating är av avgörande betydelse för värdet av försäkringen. AmTrust Europe Ltd har kreditbetyget A Excellent hos AM Best. Ett betyg som motsvarar de flesta bankers kreditrating.


Tillbaka start Nyproduktion

Byggfelsförsäkring

En modern byggfelsförsäkring

Brim erbjuder byggfelsförsäkring för flerbostadshus, större småhusprojekt och kommersiella fastigheter. Försäkringen innehåller två väsentliga utökningar nämligen slopat undantag för utvecklingsfel samt ersättning för hyresförluster. Det ger försäkringstagaren ett tioårigt försäkringsskydd mot byggfel.

Försäkringen skyddar mot två betydande risker – utvecklingsfel och hyresförluster.

Utvecklingsfel En av bristerna i den gamla byggfelsförsäkringen var att så kallade utvecklingsfel undantogs redan i lagtexten, vilket resulterade i att en mängd olika skador inte omfattades av försäkringen. När Brim tog fram det nya villkoret ansågs det vara av yttersta vikt att inkludera även dessa utvecklingsfel för att ge försäkringstagarna ett heltäckande skydd för att inte lämna egendomen är oförsäkrad.

Hyresförluster Ytterligare en av de större posterna som Brim uppmärksammat var avsaknaden av ett avbrottsskydd som täcker exempelvis hyresförluster. En större byggfelsskada leder ofta till hyresförluster. Tidigare har den förlusten inte inkluderats i ersättningen. Försäkringstagaren behöver ett heltäckande försäkringsskydd som Brims utökade byggfelsförsäkringen ger.

En tryggare byggförsäkring Brims samarbetar med den amerikanska försäkringsgivaren AmTrust som har kreditrating A (Excellent) hos kreditrating institutet A.M. Best. Därmed kan banker och övriga finansiärer känna en trygghet i att försäkringen har en bred omfattning samtidigt som den ställts ut av en stor och finansiellt stabil försäkringsgivare.

Brim försäkrar inte småhusentreprenader.


Tillbaka start Nyproduktion

Insatsgaranti

Brim tillhandahåller insatsgaranti som säkerhet för de insatser och upplåtelseavgifter som en bostadrättsföreningen tar in i samband med upplåtelse. Insatsgarantin tecknas vanligtvis av den aktör som driver projektet som producent men med föreningen som försäkringstagare.

Omfattning En insatsgaranti ersätter bostadsrättshavare i de fall de har rätt att få tillbaka sina insatser och eventuella upplåtelseavgifter och föreningen inte kan återbetala dessa.

Giltighetstid Försäkringen gäller från att den tecknas tills att den återkallas från Bolagsverket. En bostadsrättshavare kan göra anspråk på försäkringen från det att föreningens slutliga anskaffningskostnad fastställs på en föreningsstämma och ett år framåt.

Premie Premien baseras på sökande parts ekonomiska status i förhållande till det totala försäkringsbeloppet.

Återställande av försäkringen Bostadsrättsföreningen återställer insatsgarantiförsäkringen genom att ansöka om detta i ett brev till Bolagsverket.

Gör så här:

  • Skicka en kopia på föreningsstämmans protokoll.
  •  Bifoga en redovisning av den slutliga kostnaden.
  • Skriv en försäkran om att ingen har väckt talan om ersättning för bostadsrätten inom ett år från det att föreningsstämman redovisat den slutliga kostnaden. Om någon har väckt talan ska försäkran berätta om att målet är slutligt avgjort och att föreningen har fullgjort sin betalningsskyldighet.
  • Se till att samtliga ledamöter i föreningens styrelse skriver under försäkran.

Tillbaka start Nyproduktion

Förskottsgaranti

Förskottsgarantin är en säkerhet till skydd för de som betalat förskott på insatser. I samband med ett så kallat förhandsavtal kan en förhandstecknare av bostadsrätt ibland lägga till en sådan ”handpenning” till föreningen. Förskottsgarantin tecknas av byggentreprenören för föreningens räkning i samband med om- eller nybyggnad av bostadsrättshus.

Förskottsgarantiförsäkring

Förskottsgarantin är en säkerhet till skydd för de som betalat förskott på insatser. I samband med ett så kallat förhandsavtal kan en förhandstecknare av bostadsrätt ibland lägga till en sådan ”handpenning” till föreningen. Förskottsgarantin tecknas av byggentreprenören för föreningens räkning i samband med om- eller nybyggnad av bostadsrättshus.

Omfattning Förskottsgarantiförsäkringen ombesörjd av Brim garanterar att bostadsrättsföreningen har fullgjort sin skyldighet att återbetala förskott enligt kap 5 § 5 i bostadsrättslagen.

Giltighetstid Försäkringen gäller tills bostadsrättsföreningen har upplåtit lägenheter med bostadsrätt till de som har tecknat förhandsavtal (eller till någon som avses i kap 5 § 6 bostadsrättslagen) för lägenheter där föreningen tidigare har tagit ut förskott eller tills föreningen har återbetalat förskotten.

Premie Premien gäller under försäkringens hela giltighetstid.

Återställande av försäkringen Bostadsrättsföreningen återställer förskottsgarantiförsäkringen genom att ansöka om detta i ett brev till Bolagsverket.

Gör så här:

  • Skriv en försäkran till den som tecknat förhandsavtal (eller till någon som avses i kap 5 § 6 i bostadsrättslagen), om att de lägenheter som föreningen tagit ut förskott för är upplåtna med bostadsrätt
  • Tala om vilka förskott som föreningen har återbetalat.
  • Se till att samtliga ledamöter i föreningens styrelse skriver under försäkran.

Tillbaka start Nyproduktion

Projektförsäkring

Med projektförsäkring kan beställaren kontrollera och besluta försäkringsomfattning samt upphandling med de medförsäkrade parterna i projektet. Utökningar och tillägg till försäkringen blir då lättare att upphandla hos en försäkringsgivare.

Sänk kostnaderna med en projektförsäkring

Om entreprenörens/leverantörens anbud innehåller försäkring, framgår det inte i anbudet hur stor del av anbudet som är försäkringskostnader (försäkringspremier och administrationskostnader). Med en

projektförsäkring kan försäkringskostnaderna för projektet väsentligt reduceras, vilket normalt även innebär bättre villkor till dessa lägre kostnader.

För de olika aktörerna varierar dessutom kunskapen om vilka villkor som gäller för att rätt försäkringsskydd ska vara tecknat enligt de AF-delar som gäller. Genom en projektförsäkring får beställaren en skräddarsydd lösning till en konkurrensutsatt premie.

Skadereglering

En försäkringsgivare får ansvar för skadereglering vilket normalt innebär effektivare reglering. Risken för ansvarsdispyter mellan aktörerna minimeras. Projektförsäkringens konstruktion innebär att man inte behöver utreda vilken av aktörerna som brustit, utan endast utreda om skadan omfattas av villkoren. Beställaren får därigenom en betydligt snabbare skadereglering till förmån för projektet och även för relationen med övriga berörda.

Försäkrad under hela projektet

Försäkringen gäller hela projekttiden (entreprenad-, och ansvars-/garantitid) oberoende av de enskilda aktörernas kontraktstider. Försäkringen gäller även vid delavlämnanden samt fungerar som ett gemensamt skydd vid bygg- och montageåtaganden. Beställaren kan normalt få försäkringsskydd för intäktsbortfall på grund av försening och annan ekonomisk skada i projektet. Entreprenören/leverantören kan endast i mycket begränsad omfattning köpa sådant skydd. Med projektförsäkring undviker man dessutom dubbelförsäkring vilket minskar totalkostnaderna för projektet.


Tillbaka start Nyproduktion

Tillbaka till Byggindustrin startsida